Procedury reklamacyjne
7 maja 2018

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych – zmiana terminów w 2018 r.

W dniu 9 lipca 2018 r. nastąpiła nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Zmiany spowodowały przede wszystkim skrócenie podstawowego okresu przedawnienia, a co za tym idzie skutki wynikające z tego tytułu wobec konsumentów.
Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że po upływie określonego terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia swojego świadczenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Główną jej funkcją jest uporządkowanie obrotu cywilnoprawnego poprzez uniemożliwienie dochodzenia roszczeń sprzed wielu lat (tzw. handlu wierzytelnościami), wobec których upłynął termin przedawnienia.

Regulacje dotychczasowe

– podstawowy termin przedawnienia wynosił 10 lat, w tym roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą,

Obowiązująca w zakresie przedawnienia roszczeń konstrukcja prawna wymagała od dłużnika podjęcia inicjatywy, ponieważ sam upływ terminu przedawnienia nie wyłączał możliwości wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę. W momencie podniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia w postępowaniu sądowym dochodziło do oddalenia roszczenia o zapłatę.

Reguły znowelizowane

– podstawowy termin przedawnienia uległ skróceniu z 10 lat do 6 lat, w tym roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą,

– termin przedawnienia przy roszczeniach okresowych (np. czynszu najmu i dzierżawy) oraz roszczeniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata,

– obowiązują nowe zasady liczenia terminów przedawnienia, zgodnie z którymi koniec okresu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata,

– mają zastosowanie do roszczeń, które powstały przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy i nie były jeszcze przedawnione,

– jeżeli nowy termin przedawnienia roszczeń jest krótszy od dotychczasowego, to bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy,

– jeżeli bieg terminu przedawnienia rozpoczął się przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, a przedawnienie nastąpiłoby wcześniej przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu, to obowiązuje krótszy termin,

– po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi (sąd oddali powództwo) tzn., że sąd z urzędu będzie zobowiązany zbadać sprawę przedawnienia, bez udziału dłużnika oraz bez potrzeby, jak było to dotychczas, powołania się przez dłużnika na zarzut przedawnienia,

– sądowi przyznano uprawnienie do rozważenia interesów obu stron, aby w wyjątkowych przypadkach mógł nie uwzględniać upływu terminu przedawnienia, jeżeli wymagają tego względy słuszności,

– jeżeli kupującym jest konsument to bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy ruchomej lub 5 lat w przypadku nieruchomości nawet, gdyby terminy te zostały skrócone przez strony w zawartej umowie,

– w sprawach o zapłatę obowiązkowo należy w pozwie wskazać datę wymagalności roszczenia,

– przy zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, bank będzie zobowiązany przekazać zajęte środki pieniężne komornikowi po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu (oprócz alimentów lub renty), a nie jak dotychczas niezwłocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *