Klienci indywidualni

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego.

Czynności obejmują m.in. :

 • przygotowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów np. najmu, o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, leasingu, cesji wierzytelności,
 • sporządzanie listów intencyjnych, porozumień,
 • reprezentowanie Klientów na każdym etapie negocjacji,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • dochodzenie zachowku,
 • nieważność testamentu.
doradztwo na gruncie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących:
 • stwierdzenia zasiedzenia,
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia służebności,
 • rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,
 • w sprawach eksmisyjnych,
 • o ochronę własności i posiadania,
 • w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, w szczególności o:
 • uaktualnienie księgi wieczystej,
 • uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Prawo rodzinne


Czynności obejmują m.in. :
 • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o rozwód w tym z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • sprawy o przysposobienie.

Prawo pracy


Czynności obejmują m.in. :
 • reprezentowanie zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed sądem,
 • doradztwo w zakresie opracowania umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, dzieło, agencja),
 • przygotowanie umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej,
 • negocjacje i konstruowanie umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,
 • rozwiązywanie stosunków pracy, w tym dokonywanie zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia,
 • analizę aspektów prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw,
 • wdrażanie obowiązku informowania pracowników i prowadzenia konsultacji związkowych,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych,
 • negocjacje porozumień zbiorowych, w tym układów zbiorowych pracy, w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych nasze usługi obejmują przygotowywanie w imieniu naszych Klientów odwołań od decyzji ZUS,
 • reprezentowanie naszych Klientów przed sądami ubezpieczeń społecznych w sprawach emerytalno - rentowych.

Prawo gospodarcze


Czynności obejmują m.in. :
 • przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów (takich jak np. umowa sprzedaży, pożyczki, najmu, dzierżawy, o dzieło, spedycji, przewozu, zlecenia, umowa deweloperska),
 • przygotowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa bankowego i finansowego, w tym umów kredytowych oraz dokumentów zabezpieczeń (umowy zastawu, ustanawianie hipotek, poddanie się egzekucji, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
 • konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • przygotowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego klienta,
 • świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji, a także przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo - administracyjnych, w szczególności przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się doradztwem w zakresie takich obszarów prawa związanego z procedurą administracyjną jak proces budowlany (w uzyskaniu warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych), prawo ochrony środowiska, prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarka nieruchomościami, prawo podatkowe.

Czynności obejmują m.in. :
 • reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy,
 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia administracyjne,
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),
 • wnioski (np. o wznowienie postępowania),
 • skargi kasacyjne.

Prawo bankowe


Czynności obejmują m.in. :
 • reprezentowanie Klienta w sporach z bankami, instytucjami finansowymi,
 • doradztwo podmiotom świadczącym usługi w ramach outsourcingu dokonywanego przez banki i instytucje finansowe,
 • pomoc prawna w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i firmy pośrednictwa finansowego,
 • negocjacje umów pomiędzy bankami, a podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,
 • doradztwo w procesie uzyskania kredytów i gwarancji dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się profesjonalną reprezentacją osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od towarzystw ubezpieczeniowych i innych odpowiedzialnych podmiotów.

Czynności obejmują m.in. :
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego,
 • udzielanie porad prawnych i reprezentacja poszkodowanych przed sądem,
 • reprezentowanie pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentowanie rodzin pacjentów zmarłych na skutek popełnionych błędów lekarskich w postępowaniu cywilnym,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • uszkodzenie ciała,
 • kolizje drogowe.

Windykacja

Kancelaria zajmuje się profesjonalną reprezentacją osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od towarzystw ubezpieczeniowych i innych odpowiedzialnych podmiotów.

Czynności obejmują m.in. :
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych na każdym etapie postępowania, od polubownego załatwienia sporu do postępowania egzekucyjnego,
 • udzielanie porad prawnych i reprezentacja poszkodowanych przed sądem,
 • reprezentowanie pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentowanie rodzin pacjentów zmarłych na skutek popełnionych błędów lekarskich w postępowaniu cywilnym,
 • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia dóbr osobistych,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • uszkodzenie ciała,
 • kolizje drogowe.