kancelaria-prawna4 kopia

Formy świadczonej pomocy prawnej:

obsługa stała,

obsługa doraźna, tylko dla konkretnie zleconej sprawy,

obsługa na odległość, w której kontakt z Klientem ograniczony jest do minimum.

Wysokość oraz forma wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem w oparciu o stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń dopasowując się do potrzeb Klientów. Przedstawione poniżej systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej w zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów.

Formy rozliczeń:

System godzinowy

Należy do najbardziej popularnych zasad rozliczeń. Wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową, które stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki za godzinę. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług, w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:

  • bieżąca obsługa prawna – system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, która dostosowywana jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta. System pozwala naszym Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, gdyż w ostatecznym rozliczeniu stawka za godzinę pracy Kancelarii jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym,

  • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe – w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania,

  • wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych – system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców mających problemy z wyegzekwowaniem  należnych im świadczeń w ramach bieżącej działalności gospodarczej. System ten pozwala naszym Klientom na minimalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w pewnych sytuacjach wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.

System success fee

Prowadzenie pojedynczej sprawy – system z premią za sukces – forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.